Adatkezelési tájékoztató

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

1

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Az adatkezelési tájékoztató célja
Kónya Beáta egyéni vállalkozó vagyok, akinek fő tevékenysége közösségi médiafelületre
vonatkozó üzleti tanácsadás szolgáltatása (továbbiakban: adatkezelő). Célom a megbízókkal,
ügyfelekkel, üzleti partnereimmel a bizalmi viszony kiépítése, mely a hosszútávú együttműködés
egyik alappillére. Vallom, hogy a megfelelő adatkezelési tájékoztatás ugyanúgy brandem része,
mint a tanácsadás.
Érintettek alatt főként szolgáltatásaim iránt érdeklődőket, ügyfeleket, vásárlókat, partnereimet,
illetve mindazokat értem, akikről valamilyen módon a vállalkozással kapcsolatosan személye adatot
tárolok.

Jelen tájékoztató hatálya Adatkezelő honlapján (https://pikrea.hu/), közösségi felületein, e-mail
váltás során történő adatkezelésre, illetve a vállalkozás offline adatkezelésére terjed ki. Jelen
adatvédelmi tájékoztató mindenkor érvényes változata folyamatosan elérhető a következő
weboldalról: https://pikrea.hu/adatkezelesi-tajekoztato
Vállalkozás adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen a
 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (továbbiakban: Infotv.),
 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR),
valamint
jogszabályokban foglaltakkal.

A tájékoztató jobbá tételi szándékkal történő módosításának a jogát Adatkezelő fenntartja.
Az alábbiakban ismertetem vállalkozásom adatkezelési gyakorlatát.
II. Az adatkezelő
Konya Beáta egyéni vállalkozó
Székhely: 5510 Dévaványa Damjanich u. 4.

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

2

Honlap: https://pikrea.hu/bolt
E-mail cím: b ea@pikrea.hu
Adószám: 68605612-1-24
Nyilvántartási szám: 51987134
III. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő
alkalmazását.
IV. Alapelvek
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető a jogszabály által tételesen felsorolt jogalapok figyelembe vételével. Az
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („jogszerűség, tisztességes
eljárás és átláthatóság”).
2. Amennyiben az adatkezelés jogalapja változik, arról a folyamat során tájékoztatni kell az
érintettet – a tájékoztatás úgy az egyes szerződésekben, mint jelen tájékoztatóban megvalósul:
létrejöhet az adatkezelés hozzájárulás alapján, azonban, szerződéskötés esetében a jogalap
hozzájárulásról szerződéskötésre módosul, majd – amennyiben a szerződést kötelesek vagyunk
jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt megőrizni, az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség
teljesítése lesz. („tájékoztatás”)
3. Csak olyan mennyiségű személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („célhoz kötöttség”,
„adattakarékosság”).
4. Adatkezelő a pontos és naprakész adatkezelés céljából minden észszerű intézkedést megtesz, így
az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy
helyesbíti („pontosság”).
5. Adatkezelő körültekintő technikai intézkedések megtételével biztosítja a személyes adatok
biztonságos tárolását, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

3
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas
jelleg”).
Adatkezelő felelős a fenti alapelveknek történő megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
V. Az adatkezelés jogalapjai
Személyes adatot az Infotv., valamint a GDPR rendelkezései szerint csak az alábbi jogalapok
valamelyike szerint lehet kezelni:
 hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha a további öt jogalap az adatkezelésre nem
vonatkozik);
 szerződéskötés;
 jogi kötelezettség teljesítése;
 érintett létfontosságú érdekének védelme;
 közérdek vagy közhatalom gyakorlása;
 jogos érdek érvényesítése

Itt hívjuk fel a kedves érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

VI.1. Hozzájárulás alapján kezelt adatok köre, gyűjtésének módja, tárolási ideje
– jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
VI.1.1. Adatgyűjtés a bea@pikrea.hu e-mail címre történő elektronikus levélküldés
során
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adat Adatkezelés célja
Név azonosítás,

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

4

E-mail cím kapcsolatfelvétel
Kapcsolatfelvételkori IP
cím technikai művelet végrehajtása
2. Az érintettek köre:
1. A honlap Kapcsolat aloldalán található e-mail címre ( bea@pikrea.hu ) író természetes
személyek. Az kapcsolatfelvételt megelőzően érintettnek lehetősége van megismerni
adatkezelő Adatkezelési tájékoztatóját.
2. Személyes tanácsadásra, workshopra, on-line tréningre jelentkező természetes személyek
vagy jogi személyek természetes személy kapcsolattartói – az ajánlati kötöttség beálltának
idejéig. Ezt követően szerződéskötésre, illetve jogi kötelezettség teljesítésére módosul az
adatkezelés jogalapja.
3. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének időpontjáig, azaz az érintett törlés iránti
kérelméig, illetve az adatkezelés jogcímének megváltozásáig.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: adatkezelő, Kónya Zsolt adatfeldolgozó.
5. Tájékoztatjuk, hogy
• az adatkezelés válasz adásához, tréningekre, workshopra történő jelentkezéshez,
infomrációkéréshez szükséges.
• az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a
következménnyel jár, hogy nem tudok önnek válaszolni megkeresésére.
VI.1.2. Minőségbiztosítási kérdőív – név feltüntetése
1. Adatkezelő – az ÁSZF-nek megfelelően, minőségbiztosítás céljából – workshopokat, on-line
tréningeket, illetve tanácsadásokat követően egy kérdőívet küld az érintettek részére, melynek úgy a
megválaszolása, mint azokon a válaszadó nevének feltüntetése opcionális, hozzájáruláson alapul,
ugyanakkor adatkezelő jogos érdekét szolgálja a vélemények közzététele. A válaszok névvel, vagy
név nélkül, feltüntetésre kerülhetnek adatkezelő https://pikrea.hu/velemenyek/ aloldalán, melyről
érintettnek tudomása van, azt adatkezelő úgy az ÁSZF-ben, mint a formanyomtatványon jelzi
érintettek részére. Ezen adatkezelés esetére az alábbi tájékoztatást adja adatkezelő:
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

5

Személyes adat Adatkezelés célja
Név azonosítás
3. Az érintettek köre: a minőségbiztosításra szolgáló kérdőív válaszadói.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezeléshez történő
hozzájárulás visszavonása.
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: adatkezelő.
6. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem közli nevét, úgy az nem válik adatkezelő honlapján
megismerhetővé.

VI.1.3. Hírlevél
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó/Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató/Adatkezelő az aktuális információkról tájékoztassa, illetve, hogy a
regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
2. Továbbá az érintett, a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva, hozzájárul ahhoz, hogy
adatkezelő az 1. pontban felsorolt tevékenységekhez szükséges személyes adatait kezelje.
3. Adatkezelő nem küld kéretlen hírlevelet, és érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben adatkezelő minden – a hírlevelek küldéséhez
szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából, és további hírlevéllel nem keresi meg érintettet.
Érintett a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Adatkezelés célja
Név
e-mail cím

azonosítás
a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele

Feliratkozás időpontja technikai művelet végrehajtása

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

6

Feliratkozáskori IP cím technikai művelet végrehajtása
5. Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
6. Az adatkezelés célja: az adatkezelő tevékenységét bemutató elektronikus üzenetek (e-mail)
küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről,
rendezvényekről, szakcikkekről stb.
7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: adatkezelő, Kónya Zsolt adatfeldolgozó.
9. Tájékoztatjuk, hogy
• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul;
• hírlevelet csak abban az esetben tudunk küldeni, amennyiben megadja a fenti személyes adatait;
10. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

V.1.4. Hozzászólások a bloghoz
Ahhoz, hogy valaki adatkezelő honlapján lévő bloghoz hozzászóljon, az érintettnek regisztrálnia
szükséges adatkezelő felületén. A regisztrációhoz nevét, e-mail címét szükséges megadnia. Az
adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Spam ellenőrzés céljából a hozzászólásokat a
Google reCaptcha szolgáltatása szűri. A hozzászólásokat azok kérésre történő törléséig kezeli
adatkezelő.

VI.1.5. Közösségi oldalak
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Adatkezelő által kezelt Instagram/ Facebook / YouTube/ LinkedIn közösségi oldalakon regisztrált
neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a fenti közösségi oldalakon, és „kedvelte”

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

7

azokat, megjegyzést fűzött valamelyik oldal aloldalához.
3. Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek,
akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „kedvelése”, népszerűsítése, továbbá
a vállalkozás bemutatása, vélemény-nyilvánítás, kapcsolatfelvétel kezdeményezése. Adatkezelés
szempontjából értelmezhető adatokat erről az oldalról nem nyerek ki, az esetleges statisztikák
adatkezelés szempontjából nem relevánsak.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az
adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi
oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az
adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott
közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a
közösségi oldalakon.

VI.1.6. Sütik („Cookies”)
VI.6..1. A sütik feladata:
 információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 megkönnyítik a weboldal használatát;
 minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k (sütik) nem
tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A
cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenszerűen generált
számsort – amelyet az érintett eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

8

megszűnik, néhányat pedig hosszabb időre tárol a látogató számítógépe.
Amennyiben a látogató a sütikkel kapcsolatos tevékenységeket meg kívánja akadályozni, illetve a
korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat törölni szeretné, az alábbi oldalakon talál ehhez
útbaigazítást:
Firefox-hoz
Internet Explorerben
Chrome-ban ,
Edge-ben .
Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan
törlik a böngészési adatokat. Erről itt lehet olvasni .

VI.1.6.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az
adatkezelő honlapját, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen
típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával
a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más
eszközről.

VI.1.6.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Honlapunkon alkalmazzuk a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics
statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a
látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói
élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén
vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató
nem törli őket.
Oldalunkat összekötöttük több közösségi oldalammal (Facebook, Instagram). Ezek a közösségi
oldalak helyeznek el a látogatók oldalán olyan sütiket is, melyek személyes adatokat
tartalmazhatnak. Ezeket az adatokat adatkezelő nem látja, nem kezeli. Az ilyen sütiket az érintett
tudja saját gépe böngészőjében kikapcsolni.

VI.1.6.4. Google Adwords konverziókövetés használata

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

9
A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein
belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google
Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
„Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez
szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és
nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a
Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain
keresztül nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják,
hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat
készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével
ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak
hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében
letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési
statisztikákban.
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
www.google.de/policies/privacy/
VI. 1.7. Hozzájárulás visszavonása
A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása
történt.
Hírlevél esetén a hozzájárulás visszavonható a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre
kattintással.
Közösségi oldalak esetén a kedvelés, jelölés vagy követés visszavonható, a privát üzenet és
komment törölhető.
Adatkezelő törli az adatokat manuálisan is, amennyiben a bea@pikrea.hu e-mail címre ez irányú

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

10

megkeresés érkezik.
A hozzájárulás visszavonását megelőző jogszerű adatkezelés a törlést követően is jogszerűnek
számít.
A hozzájárulás útján történő tárolás idejének korlátja egyrészt a hozzájárulások fenti felsorolás
szerinti visszavonása vagy leiratkozás, másrészt adatkezelő által évente történő adatbázis-
felülvizsgálat. Az adatokat jelszóval és vírusirtóval védett számítógépen tárolom. A papíralapon
kapott adatokat szintén rögzítem számítógépen, a legszükségesebb papír alapú adatokat zárható
szerkényben tárolom.
VI.2. Szerződés és jogi kötelezettség – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c)
pontok
VI.2.1. Regisztrált felhasználóra szolgáltatás igénybevétele, illetve vásárlás esetére vonatkozó
adatkezelés
1. Szolgáltatás igénybevételéhez, úgymint: tanácsadás, workshopon történő részvétel, illetve
webshopban történő vásárláshoz szükséges adatokat szerződéskötés jogalapján kezeli adatkezelő.
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adat Adatkezelés célja
Név azonosítás
E-mail cím Időpontfoglalás, rendelés visszaigazolása,

rendelések teljesítése

Telefonszám Szolgáltatással, valamint rendeléssel

kapcsolatos kommunikáció

Lakcím/postacím Számla kiállítása
Kapcsolatfelvételkori IP
cím technikai művelet végrehajtása
3. Az érintettek köre: a szolgáltatást megrendelő, tanácsadáson és workshopon résztvevő
valamennyi érintett, akárcsak a webshop vásárlói.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a rendelés teljesítését követő 5/8 évig.

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

11
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: adatkezelő, adatfeldolgozó (könyvelő).
6. Tájékoztatjuk, hogy
• az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.
• az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a
következménnyel jár, hogy nem tudunk az érintettel jogszerűen kapcsolatot tartani, szerződést
teljesíteni.

VI.2.2. Számlázással kapcsolatos további információk
A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása bizonyos esetekben jogszabályban előírt
kötelezettsége adatkezelőnek. Ha a kért adatokat megbízó érintett nem adja át, és a nyugta kiállítása
a vevő számára nem elégséges, vagy átutalással teljesít, adatai hiányában számlát nem áll
módunkban természetes személy részére kiállítani, így lehetetlen szerződést kötni az érintettel.
Jogi személyekkel történő szerződéskötés esetén, a köztünk létrejövő szerződés tartalmazhat
személyes adatokat, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy
képviselőjének a neve. A szerződéskötés feltétele ezen adatok ismerete. Ezen esetekben az
adatkezelés jogalapja nem hozzájárulás, hanem szerződéskötés.
Számlázási nevet és címet jogszabályban előírt ideig tárolja adatkezelő jelszóval és vírusirtóval
védett számítógépén.
VI.3. Jogos érdek megnevezése – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
Ezen kategóriába sorol adatkezelő minden olyan közreműködő felet, aki a vállalkozásban nem
érdeklődőként vagy megrendelőként van jelen, akikkel együtt dolgozik a vállalkozás valamely
aspektusán. A hírlevelek küldése adatkezelő jogos érdeke is, de adatkezelő érintett hozzájárulását is
kéri az adatkezeléshez a VI.1.3. részben foglaltak szerint.
Közreműködők elérhetőségeiket – név, telefonszám, e-mail cím, székhely – személyes találkozások
vagy online kapcsolatfelvételt követően tároljuk, azokat nem továbbítja harmadik fél részére, kivéve
jogi kötelezettségeink teljesítése során.
Üzleti partnerek adatait (név, e-mail cím, telefonszám, székhely, lakcím) – üzleti kapcsolat

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

12
fennálltáig, illetve törlési kérelemig tárolja adatkezelő jelszóval és vírusirtóval védett számítógépén.
VII. Biztonsági intézkedések
A vállalkozási tevékenység során adatkezelő a kezelt adatokról megfelelő biztonsági
intézkedésekkel gondoskodik. Célom, hogy az adatokhoz semmilyen módon ne lehessen
jogosulatlanul hozzáférni. Számítógépeinket jelszóval, valamint az Avast Free Antivirus
programmal védjük. Telefonomat kettős pin kód azonosítást követően tudom használni. A
levelezőrendszerekbe, közösségi média-felületekre azonosítást követően lépek be. A honlapon SSL
titkosítást alkalmazok.
A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia
jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek
jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.
VIII. Adatfeldolgozók
Vállalkozásunkban az alább felsorolt adatfeldolgozók munkáját vesszük igénybe:

Név Cím Tevékenység
Kónya Zsolt 5510 Dévaványa
Damjanich u. 4.

Adatfeldolgozó

Rackhost Zrt. 6722 Szeged, Tisza Lajos

körút 41.

Tárhely szolgáltatás

KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony

utca 7.

Számlázás (szamlazz.hu)

Barion Payment Zrt. 1117, Budapest, Infopark

sétány 1.

Elektronikus fizetési
szolgáltató

Sörös Csaba 1173 Budapest, Sági utca

14/B

Könyvelő

The Rocket Science
Group LLC d/b/a
MailChimp

675 Ponce de Leon Ave
NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevélküldő szolgáltató

booked4.us Kft. 2600 Vác, Zichy H. utca

12.

Naptárfoglaló

Gmail Google Inc., Mountain E-mail szolgáltató

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

13

View, California, USA

Facebook Inc.,
Instagram

Menlo Park, California,
USA

Közösségi oldal

Google Analytics Google Inc., Mountain
View, California, USA

Látogatói adatok kezelése

IX. Érintettek adatainak továbbítása harmadik országba
Az Amerikai Egyesült Államokba történik adattovábbítás, mely országgal 2016. július 12-én
megfelelőségi határozat született
( https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-
shield_en ), amelyet
 a Google
 ( https://policies.google.com/privacy/frameworks ),
 a Facebook ( https://www.facebook.com/about/privacyshield )
 és az Instagram mint a Facebook tulajdonában lévő vállalat
is betart.
X. Az érintettek jogai
X.1. Átláthatóság és az érintettek hozzáférése a személyes adatokhoz
Jogszabálynak és saját üzleti hitvallásunknak megfelelően, adatkezelő igyekszik minden, az
érintettek számára elérhető tájékoztatást átláthatóvá és érthetővé tenni az érintettek számára
könnyen elérhető felületen.
Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése
folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az adatkezelő által róluk kezelt alábbi
információkról:
 adatkezelés céljai;

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

14

 az érintett személyes adatok kategóriái;
 azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni
fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket;
 az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
 megnevezve az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;
 amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információt;
 automatizált döntéshozatal tényét – például adatainak profilalkotáshoz történő
felhasználását.
A fenti információkat a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bocsátjuk a kérelmező
rendelkezésére ingyenesen.
X.2. Helyesbítéshez és törléshez való jog
Az érintettek jogosultak kérni a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve
kiegészítését.
Amennyiben az alábbi esetek egyike fennáll, úgy adatkezelőként indokolatlan késedelem nélkül
köteles vagyok törölni az érintettek személyes adatait:
 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más
módon kezeltük;
 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;

 a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

15

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Nem kell törölni a személyes adatokat, amennyiben azt a véleménynyilvánítás és tájékoztatáshoz
való jog gyakorlása céljából használjuk; illetve ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ilyen helyzet fennállása esetén a fentiekről
tájékoztatni szükséges az érintettet.
X.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Érintettek jogosultak kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben:
 vitatják a személyes adatok pontosságát, a pontatlanság tisztázásáig
 az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
 már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettek igénylik
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 az érintett tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás feloldásáról az érintettet tájékoztatni szükséges.
X.4. Adathordozáshoz való jog
Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés, és az adatkezelés
automatizált módon történik, érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre
bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag
megvalósítható.

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

16
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
X.5. Tiltakozás joga
Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

X.6. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Adatkezelő tájékoztatja érintetteket, hogy a hírlevélre feliratkozottakra vonatkozóan profilalkotást
végez. A profilozás során technikai művelettel meghatározza, hogy a hírlevélre feliratkozott
korábban megtekintette-e a hírlevél alapján a webáruházat, milyen termékeket tekintett meg, mit
vásárolt, illetve hogy vásárolt-e, és ezen információ alapján küld a továbbiakban számára hírlevelet
az érintett érdeklődési körének megfelelően. Ez a tevékenység a jobb felhasználói élmény nyújtása
céljából történik és az érintettre nézve termékek és akciók ajánlásán kívül más joghatással nem jár,
így nem ütközik a GDPR 22. cikkében foglaltakba.
XI. Panasz esetén
Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük.
A fentiek ellenére felmerülő panasz vagy kérdés esetén forduljanak bizalommal hozzánk az
j udit@boldoganya.hu e-mail címen, igyekszünk saját hatáskörben orvosolni a felmerült problémát.
Az érintetteknek természetesen jogukban áll bírósághoz fordulni igényeik érvényesítése során. Az
adatkezelési elvek és eljárások megsértésével kapcsolatos jogviták a törvényszék hatáskörébe
tartoznak, illetékesség szempontjából az érintett lakóhelye szerinti törvényszéken indítható meg a
peres eljárás.
Az adatkezelésemmel kapcsolatos peres eljárás megindítása előtt – vagy közben – bármikor
nyitottak vagyunk közvetítői eljárásban részt venni.
Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel az érintett felkeresheti a

Kónya Beáta e.v. – Adatkezelési tájékoztató

17
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
http://www.naih.hu ).
XII. Releváns jogszabályok felsorolása
 Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet);
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről;
 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény;
 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes
szabályairól
 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény