Jogi nyilatkozat

Tisztelt honlaplátogató, szolgáltatást igénybe vevő!

Szeretettel üdvözölöm a https://pikrea.hu/ honlapján!Tájékoztatom, hogy jelen honlap böngészésével ön Kónya Beáta e.v. (a továbbiakban:
jogtulajdonos, szerző) szellemi termékét olvassa, továbbá, hogy a honlapon található teljes grafikai
és szöveges tartalom jogtulajdonos szerzői jogi védelem alatt állva, annak tulajdonát képezik.
A honlap üzemeltetőjeként, illetve szolgáltatókén az a célom, hogy szakterületem vonatkozásában
minél széleskörűbb és minél relevánsabb információkkal lássam el az oldalamra látogatókat.
Bejegyzéseimet sokéves tanulmányaim, állandóan frissen tartott ismereteim és szakmai
tapasztalatom alapján írom, sok munkaóra befektetésével.
Az egyes bejegyzések forrásait minden esetben feltüntetem, ugyanakkor nem szívesen találkozom
saját gondolataim akár megjelöléssel vagy – rosszabb esetben – megjelölés nélküli átvételével,
akként sem, hogy azokat kissé átfogalmazzák.
A tisztességes piaci magatartás érdekében a bejegyzések, honlap tartalmának bármilyen módon
történő másolása, engedély nélküli ismételt felhasználása tilos.
Szerzőként és jogtulajdonosként kifejezetten akként nyilatkozom, hogy nem járulok hozzá a
honlapon vagy a PIKREA név alatti közösségi médiafelületeken közzétett tartalmak, fényképek
másolásához, illetve bármilyen módon történő felhasználásához.
Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a tréningeket, webshopokot és az ezekhez kapcsolódó anyagokat
tanulmányaim és folyamatos önfejlesztésem során alakítom, formálom. Ezek a saját termékeim,
melyben nyilvánvalóan felfedezhetők a tanult elemek, ugyanakkor azok saját tapasztalataim alapján
kialakítottak.
Az anyagok és módszerek szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben
a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás
bármilyen formában.

1.
A szerzői jog megsértése esetén a szerző az alábbi jogokat érvényesítheti:
• követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
• követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a
jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
• követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy
szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot
biztosítsanak;
• követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások
előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra
kialakított üzleti kapcsolatokról;
• követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
• követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását;
továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a
jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását,
kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve
megsemmisítését, valamint
• kártérítést követelhet a polgári jog felelősségi szabályai szerint.

2.

A szerzői jog megsértése esetén jogtulajdonos büntetőjogi feljelentést jogosult tenni. A vétség
büntetése két évig terjedő szabadságvesztés, viszont, amennyiben a vagyoni kár jelentős, bűntett
miatt vonják felelősségre a jogsértőt.

 

3.
Az 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról a
fentieknél is szélesebb körben védi a tisztességes piaci versenyhez való jogot.
Kifejezetten megtiltja minden olyan tevékenység folytatását, mely a versenytárs, illetve
szolgáltatásának felismerését lehetővé teszi, illetve jó hírnevét sértheti.
A jellegbitorlóval szemben ugyanazok a polgári és büntetőjogi lépések kezdeményezhetők a
jogosult által, mint a szerzői jog megsértőjével, illetve a mintaoltalom bitorlójával szemben.

 

4.
Jogtulajdonosként vélelmezem, hogy a honlapomat a látogató csak nézelődés, azaz böngészés,
illetve vásárlás céljából látogatja meg, és tiszteletben tartja a megfogalmazott tilalmakat.
Amennyiben, a fentiek ellenére jogtulajdonos vagy jogi képviselője bizonyíthatóan észleli a
jogellenes másolást, jogtulajdonos az engedély nélküli felhasználásért minden jogsértés esetén
10.000 forint/nap kötbért köt ki. Másolásnak minősül az is, amennyiben a nem engedélyezett,
átvett elemet kevesebb, mint 50% módosítással használnak fel jogtulajdonos engedélye nélkül. A
kötbér az elmaradt haszon és a jó hírnév sérelmének átalánykompenzációja. A kötbér alkalmazása
ugyanakkor nem zárja ki a jogtulajdonos által a fentiekben már felsorolt szankciók érvényesítését.
A tréningek, workshopok résztvevői, tananyagok, kézikönyvek jogosulatlan másolói és terjesztői
tudomásul veszik, hogy a módszer szolgai másolásával, az anyagok jogellenes terjesztésével
elkövetett jogsértés esetén szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint kötbérigénnyel élhet, és
jogi úton szerez érvényt a fentieknek.
A honlap olvasója, felhasználója, a tréningek és workshopok résztvevői tudomásul veszik, hogy
ezen kötbérkikötések nem túlzók, és ennek tudatában használják a honlapot, mentenek le vagy
másolnak tartalmat, módszert. Szerzői jogi jogsértés esetén a jogtulajdonos közjegyzői
ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

5.
Jogtulajdonosként nem vállalok felelősséget semmilyen – akár jogszerű, akár jogellenes – a
honlapjáról történő hozzáférés, böngészés vagy letöltés következtében bekövetkezett közvetett vagy
közvetlen kárért.

Az oldal üzemeltetője, a szerzői jogok tulajdonosa:

Kónya Beáta / PIKREA
e-mail: bea@pikrea.hu